TAIPEI ALISHAN มหัศจรรย์..ไต้หวัน บินคุ้ม เที่ยวครบทุกไฮไลท์ 5 วัน 4 คืน APR-JUN 2024

฿18,999.00

กำหนดการเดินทางเดือน : เม.ย.-ต.ค.67

สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • เถาหยวน ประเทศไต้หวัน

ร้านพายสับปะรด • โรงละครแห่งชาติไถจง • วัดเหวินวู่ • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • เมืองเจียอี้

ชิมชาอู่หลง • นั่งรถไฟอาลีซาน • เมืองไถจง • Miyahara Ice Cream • ไถจงไนท์มาร์เก็ต

เมืองนิวไทเป • อุทยานเย๋หลิ่ว • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น • เมืองไทเป • ศูนย์เครื่องสำอาง • ตลาดซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต

วัดหลงซาน • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • GERMANIUM • ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) • สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน • สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

 

โทรจอง จองไลน์

 

รหัสสินค้า: 54279 หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: