ไต้หวัน เถาหยวน เจียอี้ อาหลีซาน ไทเป 5D3N (บินดึก-กลับเย็น) (APR-OCT)

฿18,990.00

กำหนดการเดินทางเดือน : เม.ย.-ส.ค.67

สนามบินเถาหยวน – เมืองไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – เกาะลาลู – วัดเหวินหวู่ – ร้านเอ็นไซม์ – ตลาดนัดกลางคืนเหวินฮั่ว

ร้านชาอู่หลง – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง

วัดต้าซี – เมืองไทเป – ศูนย์สร้อยสุขภาพ – ร้านขนมพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ย่านซีเหมินติง

ร้านเครื่องสำอางค์ – หมู่บ้านประวัติศาสตร์ซื่อซื่อหนันซุน – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – สนามบินเถาหยวน – สนามบินสุวรรณภูมิ

โทรจอง จองไลน์

 

รหัสสินค้า: 54287 หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: