มหัศจรรย์..TAIWAN TAROKO เที่ยวเมืองธรรมชาติแห่งเกาะไต้หวัน 4 วัน 3 คืน APR-JUN24 (บินบ่าย-กลับดึก)

฿18,999.00

กำหนดการเดินทางเดือน : เม.ย.-มิ.ย.67

สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน

เมืองไทเป • ร้านพายสับประรด • เมืองนิวไทเป • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน • เมืองไทเป Germanium • ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) • ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

เมืองฮวาเหลียน • อุทยานแห่งชาติทาโระโกะ • ร้านเห็ดหลินจือ • เมืองไทเป • ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต

วัดหลงซาน • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • ศูนย์เครื่องสำอาง • เมืองเถาหยวน • กลอเรีย เอ้าท์เล็ต • สนามบินเถาหยวน • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

 

โทรจอง จองไลน์

 

รหัสสินค้า: 54277 หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: