มหัศจรรย์..ไต้หวัน ชมสวนดอกไม้จงเช่อ 5 วัน 4 คืน VZ

฿19,999.00

กำหนดการเดินทางเดือน : เม.ย.-ต.ค.67

สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • เถาหยวน ประเทศไต้หวัน • เมืองไถจง • สวนดอกไม้จงเซ่อ • เมืองเจียอี้

นั่งรถไฟอาลีซาน • ชิมชาอู่หลง • เมืองไถจง • ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต

หมู่บ้านสายรุ้ง • เมืองหนานโถว • วัดเหวินหวู่ • ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา • เมืองเถาหยวน • ร้านพายสับประรด • แช่น้ำแร่

เมืองนิวไทเป • อุทยานเย๋หลิ่ว • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น • เมืองไทเป • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • ศูนย์เครื่องสำอาง • ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต

วัดหลงซาน • Germanium • ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89th) • สนามบินเถาหยวน • สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

 

โทรจอง จองไลน์

 

รหัสสินค้า: 54224 หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: